Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:  

P-Projects Installations B.V.  

Keizersveld 68B  

5803 AN Venray  

Inschrijfnummer K.v.K. te Limburg: 64966593  

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities  

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, op alle overeenkomsten van  koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van P-Projects  Installations B.V., gevestigd te Venray, hierna te noemen “de gebruiker”.  
 2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in  het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke  persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als  “de consument”.  
 3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten  overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.  4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige  andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk  verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.  
 4. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de wederpartij, binden de gebruiker niet, tenzij de  gebruiker deze schriftelijk heeft aanvaard.  
 5. In geval van tegenstrijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de wederpartij prevaleren  deze voorwaarden.  
 6. De door de gebruiker te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen,  tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de  bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke  bescheiden verstaan. Hieronder worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken,  zoals op computerschijven, op cd-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en  ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 7. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene  voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.  
 8. Indien de gebruiker op enig moment nalaat nakoming van één of meer verplichtingen van de  wederpartij zoals neergelegd in de algemene voorwaarden te verlangen, laat dit onverlet het recht van  de gebruiker op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen van deze verplichting(en).  
 9. De wederpartij aanvaardt de gelding van deze algemene voorwaarden op alle toekomstige transacties  met de gebruiker.  
 10. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld  zijn indien de gebruiker dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter  hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.  
 11. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het  tot stand komen van de rechtsbetrekking met gebruiker.  

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten 

 1. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn  bevestigd dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de  uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.  
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op  de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.  3. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een  termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en  dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 5  werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.  
 3. De door de gebruiker gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen of tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten  kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten, verpakkingskosten, montage  en/of installatie en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk  anders wordt vermeld.  
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel van de in de  aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding of  offerte begrepen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.  
 5. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij  verstrekte gegevens c.q. de ten tijde van de offerte geldende kostprijzen van te leveren zaken en/of  materialen. Mochten deze gegevens c.q. kostprijzen naderhand gewijzigd worden c.q. wijzigen, dan  kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.  
 6. Beschrijvingen in orders, aanbiedingen, en/of prijsopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn  slechts onder voorbehoud van eventuele wijzigingen gedaan.  
 7. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is de gebruiker hieraan niet  gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk  anders zijn overeengekomen.  
 8. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden van de bescheiden alsmede  omschrijvingen, tekeningen, beschrijvingen of specificaties, afbeeldingen e.d. in brochures,  promotiemateriaal en/of op de website van de gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden  slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk  schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 9. De in het vorige lid genoemde monsters, modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van  de gebruiker en dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden, tenzij partijen  uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 10. De door gebruiker vervaardigde bescheiden, verstrekte monsters en/of modellen zoals genoemd in lid  9, mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbaar  aanbod te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd zonder  toestemming van gebruiker.  
 11. De gebruiker aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor door of  namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven  specificaties van afmetingen, maten en materialen.  
 12. Indien op basis van een aanbieding van de gebruiker geen overeenkomst tot stand komt heeft de  gebruiker ten laste van de wederpartij recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn  prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405  van het Nederlands Burgerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats  binnen twee weken na de datum van de betreffende factuur.  
 13. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij  redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een,  kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 14. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de  overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen,  arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden gebracht in de  prijzen van toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te  berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door de gebruiker in  werking treden dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de  wederpartij in rekening te brengen.  
 15. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de  totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij  prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de  overeenkomst te ontbinden.  

Artikel 3: Inschakeling derden  

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het  recht bepaalde leveringen c.q. werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter  beoordeling van de gebruiker.  
 2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken,  dan dient de wederpartij een leider onder hen aan te stellen alsmede een onderlinge taakverdeling te  bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid, in overleg met de gebruiker en afhankelijk van de  instemming van de gebruiker, aan hem delegeren.  

Artikel 4: Verplichtingen van de wederpartij  

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:  
 2. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten (zoals  bijvoorbeeld tekeningen of plattegronden) en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en  beschikkingen e.d.) tijdig en in de door de gebruiker gewenste vorm aan de gebruiker ter  beschikking worden gesteld;  
 3. de wederpartij zorgt ervoor, dat de gebruiker tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de  overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat deze door of namens de wederpartij ter beschikking  worden gesteld. De wederpartij is ervoor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk,  ongeschikt of te laat geleverd zijn.  
 4. de gebruiker toegang krijgt tot de locatie(s) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te  worden verricht. De locatie(s) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en  andere overheidsvoorschriften; 
 5. de door de wederpartij aan de gebruiker verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden,  software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;  
 6. de door de wederpartij ingeschakelde derden de door hen uit te voeren werkzaamheden c.q.  leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat de gebruiker hierdoor niet belemmerd wordt en geen  vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;  
 7. de gebruiker binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de  werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd indien de gebruiker zijn  werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;  
 8. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, plaatsing, opslag  en/of afvoer van (bouw)materialen en hulpmiddelen alsook voldoende parkeer- of  stallinggelegenheid, zonder dat de gebruiker daar enige vergoeding voor is verschuldigd;  
 9. de locatie(s) waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is c.q. zijn van overtollige  materialen e.d.; 
 10. de gebruiker voor de uitvoering van de werkzaamheden kan beschikken over de benodigde  (nuts)voorzieningen , zoals bijvoorbeeld elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom of  rioleringsaansluiting e.d.. De kosten zijn voor rekening van de wederpartij. Verloren arbeidsuren  als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;  
 11. de gebruiker vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de locatie waar de  werkzaamheden dienen plaats te vinden; 
 12. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval,  zoals bouw- en chemisch afval;  
 13. op de locatie van de wederpartij dan wel de door de wederpartij aangewezen locatie waar de  gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de  overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten de door de gebruiker en/of voornoemde  derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen  kosten zijn verbonden;  
 14. de gebruiker op de hoogte is van de ligging van kabels, leidingen e.d. op de locatie(s) waar de  werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;  
 15. de locatie waar apparatuur, materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten  worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding  niet zal kunnen plaatsvinden.  
 16. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De  wederpartij vrijwaart de gebruiker voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn  van de gegevens.  
 17. De gebruiker zal de door de wederpartij verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder  toestemming van de wederpartij aan derden verstrekken.  
 18. De wederpartij is verplicht om zowel alle goederen van de gebruiker als de goederen van hem zelf die  op grond van de overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter  beschikking zijn gesteld.  
 19. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan en/of diefstal van de zaken,  materialen, gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de  werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.  
 20. Indien en voor zover de wederpartij enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij  gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en de gebruiker te vrijwaren voor  verhaalsaanspraken van de verzekeraar.  
 21. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk  aan te brengen, zonder dat daarvoor enige vergoeding is verschuldigd.  
 22. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de  uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze  verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten  voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn  voor rekening en risico van de wederpartij.  
 23. De wederpartij is verplicht de gebruiker schriftelijk en binnen bekwame tijd te waarschuwen, indien hij  een tekortkoming van de gebruiker daadwerkelijk heeft opgemerkt of zich daarvan bewust moet zijn  geweest.  

Artikel 5: (Op)levering, (op)leveringstermijnen  

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken c.q. bescheiden moeten zijn geleverd c.q. de  werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij  partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit  de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden  gesteld. 
 2. Bij levering c.q. de uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als  een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.  3. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment  van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het  moment waarop de te leveren zaken op de locatie van de wederpartij dan wel de door de wederpartij  aangewezen locatie aankomen c.q. het moment dat de te leveren bescheiden feitelijk ter beschikking  staan van de wederpartij.  
 3. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze,  maar voor rekening van de wederpartij. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn  overeengekomen.  
 4. Indien het niet mogelijk blijkt de werkzaamheden te verrichten dan wel de zaken c.q. bescheiden aan  de wederpartij te leveren wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de  gebruiker zich het recht voor de zaken c.q. bescheiden en/of materialen die voor de uitvoering van de  overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt  een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de  werkzaamheden alsnog te verrichten c.q. de zaken c.q. bescheiden alsnog te leveren. Een en ander,  tenzij de gebruiker uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.  
 5. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan  zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker het recht de  overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere  ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en  rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gebruiker is alsdan gerechtigd de  zaken en/of materialen aan derden te verkopen alsmede de reeds vervaardigde bescheiden te  vernietigen.  
 6. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q.  verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.  8. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij –  vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering over te gaan c.q.  met de te verrichten werkzaamheden te starten.  
 7. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen waarop, als gevolg van niet voor rekening van de  gebruiker komende omstandigheden, gedurende minimaal 4 uren respectievelijk 1,5 uren door het  grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt, worden als onwerkbaar  beschouwd. De hieruit voortvloeiende gevolgen, zoals een vertraging in de (op)levering of kosten voor  het verrichten van extra werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij.  
 8. Indien de gebruiker het werk niet binnen de gestelde termijn kan opleveren als gevolg van overmacht  of voor rekening van de wederpartij komende omstandigheden, heeft de gebruiker recht op verlenging  van de termijn waarbinnen het werk zou worden opgeleverd, zodanig van duur als deze redelijkerwijs  voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van de wederpartij komende omstandigheid.  
 9. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren die voor rekening en  risico van de wederpartij komen, dienen de daaruit voor de gebruiker voortvloeiende kosten en schade  door de wederpartij te worden vergoed.  

Artikel 6: Voortgang, uitvoering overeenkomst  

 1. De gebruiker kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de  levering van de zaken c.q. bescheiden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens  in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor  ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden  bijgesteld. 
 2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker  niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit  voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.  
 3. Indien de gebruiker c.q. de door hem ingeschakelde derden door toedoen van de wederpartij niet op  de overeengekomen datum kan c.q. kunnen beginnen met de overeengekomen werkzaamheden, is  de gebruiker gerechtigd wachturen en/of de hieruit voortvloeiende kosten bij de wederpartij in rekening  te brengen.  
 4. De uitvoering van de overeenkomst moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het werk binnen de  overeengekomen termijn redelijkerwijs zeker is. Deze uitvoering geschiedt binnen de hiervoor  overeengekomen en geplande normale tijd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van  de wederpartij moet worden bespoedigd, is de gebruiker gerechtigd hiervoor overwerk c.q. overige  extra gemaakte kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.  
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge  van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, zal de  gebruiker met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de  uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. De gebruiker zal de wederpartij daarbij  informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijzen c.q. tarieven en/of de  overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander behoudens wanneer uitvoering van de  overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn.  De gebruiker heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker  verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.  
 6. Alle onkosten welke door de gebruiker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen  geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn  overeengekomen.  
 7. De gebruiker wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst van belang  zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van  de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn  voor rekening van de wederpartij.  
 8. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht  door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.  
 9. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein, het werk en/of  bouwmaterialen die uit het werk voortkomen verontreinigd zijn, dan is de wederpartij aansprakelijk  voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.  

Artikel 7: Meer- en minderwerk  

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij  overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.  
 2. Indien de wederpartij toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk wenst, zal de  gebruiker de wederpartij altijd en tijdig op de hoogte stellen van de noodzaak van de prijsverhoging als  gevolg van het meerwerk, tenzij de wederpartij die noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.  3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:  
 3. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;  b. indien de bedragen van stelposten zich wijzigen;  
 4. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen.  
 5. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen, die in de aannemingssom zijn begrepen en  die bestemd zijn voor hetzij:  
 6. het aanschaffen van (bouw)materialen;  
 7. het aanschaffen van (bouw)materialen en het verwerken daarvan; 
 8. het verrichten van werkzaamheden, welke op de dag van de overeenkomst onvoldoende  nauwkeurig zijn bepaald en welke door de wederpartij en/of de gebruiker nader moeten worden  ingevuld.  

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.  5. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt als uitgangspunt gekozen de door de  gebruiker berekende prijzen respectievelijk de door hem gemaakte kosten, te verhogen met een  aannemersvergoeding van 10%.  

 1. Indien een stelpost uitsluitend betrekking heeft op het aanschaffen van (bouw)materialen, zijn de  kosten van het verwerken daarvan niet in de stelpost begrepen. Deze kosten van verwerking zullen  echter wel worden verrekend ten laste van deze stelpost. Indien na deze verrekening de in deze  stelpost opgenomen bedragen worden overschreden met een grotere marge dan waarmee de  gebruiker redelijkerwijs rekening had kunnen c.q. moeten houden c.q. met een grotere marge dan  tussen partijen werd overeengekomen zullen deze kosten als meerwerk aan de wederpartij in rekening  worden gebracht.  
 2. Indien een stelpost betrekking heeft op het aanschaffen van (bouw)materialen en het verwerken  daarvan, zijn de kosten van verwerking in de stelpost begrepen en worden deze niet afzonderlijk ten  laste van de stelpost verrekend.  
 3. Indien in de overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen – en deze hoeveelheden  afwijken van de hoeveelheden die benodigd zijn om het werk tot stand te brengen – zal verrekening  plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.  
 4. Meer- en minderwerk kan onder meer consequenties hebben voor de overeengekomen en bij de  uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker te gebruiken materialen. Zonder daarmee in  verzuim te geraken, kan de gebruiker een verzoek tot meer- of minderwerk weigeren, indien dit in  kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden  dan wel voor de te leveren zaken.  

Artikel 8: Opneming, goedkeuring, oplevering  

 1. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van de gebruiker voltooid zal zijn,  nodigt de gebruiker de wederpartij uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming dient  zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na de hiervoor bedoelde dag plaats te vinden.  De opneming vindt plaats door de wederpartij in aanwezigheid van de gebruiker en strekt ertoe, te  constateren of de gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.  
 2. Ingeval de opneming niet binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn heeft plaatsgevonden, dan  kan de gebruiker een nieuw verzoek aan de wederpartij richten het werk binnen 5 werkdagen op te  nemen. Ingeval de wederpartij wederom niet aan dit verzoek voldoet, dan wordt het werk geacht te zijn  goedgekeurd op de vijfde werkdag na dit herhaalde verzoek.  
 3. Uiterlijk binnen 5 werkdagen na de opneming wordt door de wederpartij aan de gebruiker schriftelijk  medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd. Hierbij geeft de wederpartij een onderbouwde  vermelding van de eventueel aanwezige gebreken.  
 4. Ingeval de gebruiker binnen de in het vorige lid van dit artikel genoemde termijn geen enkele  mededeling van de wederpartij heeft ontvangen, wordt het werk geacht door de wederpartij te zijn  goedgekeurd op de vijfde werkdag na de opneming.  
 5. De wederpartij dient de gebruiker de gelegenheid te geven om de eventuele in het kader van lid 3 van  dit artikel door de wederpartij opgegeven gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.  6. Indien echter komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daarvoor  ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van gebruiker daarvoor gevallen,  integraal voor rekening van de wederpartij. 
 6. Het werk wordt tevens geacht te zijn goedgekeurd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen.  De dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van  het werk of van het desbetreffende gedeelte.  
 7. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen onderhoudstermijn  kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn, mits deze  gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan. Ingeval partijen geen specifieke  onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering.  De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden en voor rekening  van de gebruiker komen, zo spoedig mogelijk te (laten) herstellen.  
 8. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het overeenkomstig de bepalingen van dit artikel is  goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd. De dag waarop het werk is of geacht wordt te zijn  goedgekeurd, geldt als dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd.  

Artikel 9: Schorsing, beëindiging van het werk in onvoltooide staat en opzegging  

 1. De wederpartij is bevoegd de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.  Voorzieningen die de gebruiker ten gevolge van de schorsing moet treffen worden als meerwerk  verrekend. Schade die de gebruiker tengevolge van de schorsing lijdt, dient aan de gebruiker te  worden vergoed.  
 2. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor de rekening van de  gebruiker.  
 3. Indien de schorsing langer dan 14 dagen duurt, kan de gebruiker bovendien vorderen dat aan de  gebruiker een evenredige betaling voor het uitgevoerde gedeelte van het werk wordt gedaan. Onder  uitgevoerd gedeelte wordt tevens verstaan de op het werk aangevoerde, nog niet verwerkte maar wel  reeds door de gebruiker betaalde en/of bestelde (bouw)materialen.  
 4. Indien de schorsing van het werk langer dan 1 maand duurt, is de gebruiker bevoegd het werk in  onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval dient overeenkomstig het volgende lid van dit artikel te  worden afgerekend.  
 5. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De  gebruiker heeft in dat geval recht op de aannemingssom, vermeerderd met de kosten die de gebruiker  als gevolg van de niet-voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de hem door de beëindiging  bespaarde kosten. De gebruiker zendt de wederpartij een eindafrekening van hetgeen de wederpartij  ingevolge de opzegging verschuldigd is.  
 6. Indien de uitvoering van het werk onmogelijk wordt doordat de zaak waarop of waaraan het werk moet  worden uitgevoerd tenietgaat zonder dat dit aan de gebruiker kan worden toegerekend, is deze  gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid  en gemaakt kosten. Ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van de wederpartij heeft de gebruiker  recht op een bedrag berekend overeenkomstig lid 5 van dit artikel.  

Artikel 10: (Bouw)materialen  

 1. Alle te verwerken (bouw)materialen moeten van de hiervoor gebruikelijke kwaliteit zijn, geschikt zijn  voor hun bestemming en voldoen aan de hier in redelijkheid te stellen eisen c.q. de expliciet  overeengekomen eisen.  
 2. De uit het werk komende (bouw)materialen, waarvan de wederpartij, ten tijde van de overeenkomst,  schriftelijk heeft verklaard dat hij ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden  verwijderd.  
 3. Voor de aangevoerde (bouw)materialen draagt de wederpartij het risico van verlies en/of beschadiging  vanaf het moment waarop deze (bouw)materialen op de locatie van de wederpartij aankomen. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid en garantie  

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade,  alle indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het  gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde  derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. 
 2. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet naar behoren functioneren van  geïnstalleerde of aangepaste systemen, (ontworpen, geschreven, aangepaste of geprogrammeerde)  software en systemen en alle andere installaties, systemen en machines (hieronder vallen onder  andere, installatiekasten, domotica-installaties, luchtbehandelingssystemen, signalerings- en/of  alarmsystemen, energieleverings- en/of terugwinsystemen, E en W installaties, machinebesturingen  en alle andere installaties die gemaakt dan wel aangepast zijn door de gebruiker) alsmede de  daarmee samenhangende gevolgschade, tenzij – en louter en alleen in het geval dat – de schade het  gevolg is van opzet of grove schuld van de gebruiker, zijn leidinggevende of ondergeschikten. Ten  overvloede is de gebruiker niet aansprakelijk indien de fout een toerekenbare tekortkoming betreft.  
 3. De gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gegeven advies in welke  vorm dan ook, zoals onder andere de advisering rondom het gebruik van een signalerings- en/of  alarmsysteem, de advisering rondom het gebruik van een domotica-installatie, een verwarmings- of  anderszins klimaat technische installatie, een besturingsinstallatie –al dan niet voorzien van software-,  de advisering rondom het gebruik of de installatie van energiezuinige installaties, de daarmee  samenhangende gevolgschade, tenzij – en louter en alleen in het geval dat – de schade het gevolg is  van opzet of grove schuld van de gebruiker, zijn leidinggevende of ondergeschikten. Ten overvloede is  de gebruiker niet aansprakelijk indien de fout een toerekenbare tekortkoming betreft.  
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te  wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de gebruiker, zijn directie en/of zijn leidinggevend  personeel.  
 5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de  gebruiker, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken en/of  bescheiden c.q. de uitgevoerde werkzaamheden.  
 6. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde  beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de gebruiker in het voorkomende  geval te verstrekken uitkering, voor zover de gebruiker hiervoor verzekerd is.  
 7. De gebruiker neemt bij bescheiden, die hij niet zelf heeft gemaakt, alleen de verantwoordelijkheid op  zich voor de juiste montage en voor de deugdelijkheid van de gebezigde materialen.  8. Stelt de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar, dan  is de gebruiker verantwoordelijk voor een correcte verwerking c.q. montage, echter nimmer voor de  materialen of onderdelen zelf.  
 8. De gebruiker garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde  zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, doen  gebruiken of gebruikt, tenzij de gebruiker dit uitdrukkelijk schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.  
 9. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen baseert de  gebruiker zich voor de eigenschappen van deze materialen op de informatie die de fabrikant en/of  leverancier van deze materialen hierover verstrekt. In het geval dat de door de gebruiker geleverde  zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen  gelden.  
 10. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor het niet verkrijgen c.q. ontbreken van vergunningen, welke  vereist zijn voor de uitvoering van de opdracht. De gebruiker is ook nimmer aansprakelijk voor de  uitvoering van de opdracht, zulks op verzoek van wederpartij, terwijl de vereiste vergunning(en)  ontbreekt(breken). 
 11. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en  vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en  voor zover:  
 12. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen of  gebruiksaanwijzingen van de gebruiker strijdig gebruik, onoordeelkundig gebruik of behandeling  en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;  
 13. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens,  materialen, informatiedragers, bescheiden e.d. die door of namens de wederpartij aan de  gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;  
 14. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker;  d. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij zelf of een derde in opdracht van de  wederpartij reparaties of andere bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft  uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker;  
 15. voormelde schade is ontstaan door verwaarlozing of vernieling, beschadiging door een van  buitenaf komende oorzaak of door normale slijtage;  
 16. voormelde schade is ontstaan tijdens de uitvoering van de werkzaamheden doordat de wederpartij  onvoldoende voorzorgsmaatregelen heeft getroffen;  
 17. voormelde schade is ontstaan waarvan de oorzaak aan anderen dan de gebruiker toerekenbaar  is.  
 18. Indien gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij  gehouden gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van  hem in dat geval van hem verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het  nemen van adequate maatregelen, dan is gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe  over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen  integraal voor rekening en risico van de wederpartij.  

Artikel 12: Verjaringstermijn  

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen  en verweren jegens gebruiker en de door de gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst  betrokken derden, één jaar.  
 2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gerond op feiten  die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou  beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de  wederpartij gebruiker van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.  

Artikel 13: Betaling  

 1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk  schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.  3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:  a. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 5% per  maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als  volle maanden berekend;  
 3. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke  kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met  een absoluut minimum van € 150,00; 
 4. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering,  aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij  in rekening te brengen.  
 5. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden,  zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk  worden ontbonden, onverminderd het recht op vergoeding van onkosten, en winstderving al dan niet  gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.  
 6. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker  bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de  uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid  hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het  redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te  twijfelen.  
 7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en  kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij  de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een  latere factuur.  
 8. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op de gebruiker heeft,  dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op  verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt  of in staat van faillissement wordt verklaard.  
 9. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de  consument.  

Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten  

 1. De gebruiker is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q.  verband houden met c.q. behoren bij de door de gebruiker vervaardigde werken en de hieraan ten  grondslag liggende door de gebruiker vervaardigde bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen  uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.  
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten zijn zowel tijdens als na afloop  van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.  3. Door het verstrekken van gegevens aan de gebruiker verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het  auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de  gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen)  voortvloeien.  

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud  

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop  de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft  voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met  vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede  vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van  verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.  
 2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten  overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade,  gederfde winst en rente te vorderen.  
 3. Voor het geval gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de  wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan gebruiker en door 

gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker  zich bevinden en die zaken terug te nemen.  

 1. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat  derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.  5. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft  voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar  eigendom van de gebruiker te bewaren.  
 2. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en  verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij  dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van de gebruiker ter inzage te geven.  

Artikel 16: Pand  

 1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende  betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:  a. de zaken aan derden in onderpand te geven;  
 2. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;  
 3. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.  2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een  toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. De gebruiker kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling  te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst  ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van schade, gederfde winst en  rente.  

Artikel 17: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.  

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de  wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en  zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:  a. in staat van faillissement wordt verklaard;  
 2. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;  
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;  
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;  
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens  vermogen of delen ervan verliest.  
 6. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de  overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.  

Artikel 18: Overmacht  

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel  de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten  zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.  
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de gebruiker, van de door hem ingeschakelde derden of  toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van de gebruiker.  
 3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij  gehouden zijn verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment na te komen.  4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog,  oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting 

door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het  aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand,  natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden  en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.  

Artikel 19: Ontbinding, annulering  

 1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265  e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen  verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens  onderhavig artikel te annuleren.  
 2. Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.  2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van  de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.  3. Ingeval de wederpartij de overeenkomst annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker  nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede  de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schaden en  gederfde winst te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden  c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.  4. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart  de gebruiker ter zake.  
 3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.  

Artikel 20: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter  

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht  van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar  Nederlands recht worden beslecht.  
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een  eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q.  de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden  beheerst.  
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de  gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de  plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.  
 4. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar  heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van de gebruiker zal worden  voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de  wettelijk bevoegde rechter.  
 5. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die  gevestigd is buiten Nederland, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van  dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land  c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.  

Datum: 01 februari 2016